Zápis z 5. členské schůze

Zápis z jednání 5. shromáždění SVJ „Čumpelíkova“ (blok A), které proběhlo v pondělí 8. 12. 2014 v 18:30 ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

Zahájení

 • Za výbor SVJ přítomni A. Pavlíček, J. Klocperk, P. Bouda, M. Kratochvílová, V. Johánek. A. Pavlíček zahájil schůzi, volba zapisovatele – V. Johánek, volba sčítací komise – M. Kratochvílová, P. Bouda.
 • Kontrola účasti – přítomno 61,11% hlasovacích podílů (18:39), shromáždění prohlášeno za usnášení schopné.
 • Pavlíček připomněl již dříve zavedenou hlasovací proceduru, kdy se hlasuje zpravidla negativně (+ kdo se zdržel) a poslední (očekávaná nejčetnější) varianta se dopočítá dle prezence členů.

Finanční zpráva o hospodaření za rok 2014 [Pavlíček]

 • Finanční zpráva: zůstatek na účtu k 7. 12. 2014 cca 1,78 milionu Kč, příjmy za rok 2014 4,35 milionu Kč, výdaje 2,66 milionu Kč, z toho většina za topení a teplou vodu (Actherm, 1,59 milionu Kč). Výdaje pro správní firmu First zůstávají konstantní, odměny za práci v představenstvu byly loni dokonce nižší, letos pravděpodobně zůstanou stejné (zatím není konec roku).
 • Informace o nejbližších očekávaných výdajích (největší: teplo, výměna měřičů, výměna stoupačky Čumpelíkova 1010).
 • Dluhy a přeplatky – pouze drobnější, „provozní“ nedoplatky cca 50 tisíc Kč, informace o splácení dluhu p. Kordošem (splátkový kalendář)
 • Usnesení 1: 1) Důsledně přistupovat k vymáhání dluhů (využít všechny dostupné mechanismy – inkasní agentury, vymahači dluhů, v mezních případech i exekuce) převyšujících 15 tisíc Kč nebo dluhů neuhrazených dlouhodobě ani přes opakované výzvy. 2) Zálohy členům SVJ nastavit v případě větší disproporce jako 1/12 jejich skutečné celoroční spotřeby.
  Hlasováno v 18:52, schváleno (100% přítomných hlasovacích podílů)
 • Shrnuty klíčové zásady hospodaření (šetření na spotřebě, investice do úsporných technologií, hledání nových zdrojů, …)

Přehled výsledků činnosti výboru SVJ [Pavlíček, Klocperk]

 • Představen deník událostí SVJ na webových stránkách SVJ (www.cumpelikova.cz), shrnuty jmenovitě nejdůležitější události
 • Přehled hlavních výsledků činnosti výboru SVJ za rok 2014 [Klocperk]
 • Usnesení 2: Shromáždění bere na vědomí zprávu o hospodaření a činnosti výboru SVJ za rok 2014
  Hlasováno v 19:14, schváleno (100%), nově přítomno 59,56% hlasovacích podílů
 • Představena účetní uzávěrka za rok 2013 (informace od fy. First)
 • Usnesení 3: Shromáždění bere na vědomí účetní uzávěrku za rok 2013.
  Hlasováno v 19:25, schváleno (100%)
 • Návrh formy převedení části majetku BD Kubus na SVJ [Klocperk, Pavlíček]
 • Shromáždění informováno, proč byl jako subjekt pro převod části nebytových jednotek z BD Kubus zvolen spolek.
 • Představen návrh stanov „Sousedského spolku Čumpelíkova“ (již dříve dostupný na webu SVJ). Členové SVJ požádáni o podporu tohoto řešení na nejbližší členské schůzi BD Kubus (15.12.2014), kde se bude tato otázka řešit. Následovala diskuse.

 

Příjmy z pronájmů [Pavlíček]

 • Shrnuty probíhající nájmy – kočárkárny (Čumpelíkova 1011, p. Johánek, 1000 Kč/měsíc – získáno nově letos a Čumpelíkova 1009 – p. Vrbenský, 2000 Kč/měsíc, nalezena náhrada za původního nájemníka), sklad (Březiněveská 1013), ordinace, bývalý sklad uhlí, střecha (BTS T-Mobile – zvýšen nájem o 10 tisíc Kč na 130 tisíc Kč ročně). Sklad uhlí veřejně nabídnut k lepšímu využití. Návrh uvolnění třetí kočárkárny (nahradit např. zamykatelným prostorem pod schody) – po diskusi rozhodnuto prozatím vyčkat, pokud by se objevil nějaký aktivní zájemce. P. Štís považuje cenu nájmu za BTS za mnohem nižší než tržní, ale nebyl schopen ničím faktickým doložit.
 • Dotaz k parkovacímu přístřešku u popelnic v ulici Střelničné, kdy členové SVJ poukazovali na to, že se jedná o příslušenství naší budovy a k možnosti získání atomového krytu do majetku SVJ.
 • Usnesení 4: Souhlas se stávajícími nájemními smlouvami. Výboru SVJ se ukládá hledat a realizovat další možnosti pronájmu a vyjednávat co nejlepší podmínky se stávajícími nájemníky.
  Hlasováno v 20:10, schváleno (93%), nově přítomno 59,56% hlasovacích podílů

 

Plán oprav, dodavatelé [Klocperk, Johánek, Pavlíček]

 • Shromáždění vyzváno k doporučení řemeslníka pro dlohodobou spolupráci ohledně drobných oprav.
 • Informování o proběhlých výměnách stoupaček. Další se budou dělat podle potřeby.
 • Samozamykací elektromechanické zámky na vstupní dveře do domu – neformální hlasování o zájmu, cca 2/3 přítomných je pro.
 • Vznesen požadavek na revizi „nových“ plastových oken (vyměněných před cca 8 lety), která nebyla po dokončení provedena, hlášeny vady.
 • Usnesení 5: Necháme provést revizi všech oken a následné vady necháme opravit.
  Hlasováno v 20:30, schváleno (93%)
 • Nahlášena porucha osvětlení chodby ve vchodě Čumpelíkova 1011 [Johánek].
 • Oprava plynové stoupačky v Čumpelíkova 1010 [Pavlíček]. Shrnuta problematika výměn stoupaček obecně. Upozornění na právo přístupu k vertikálním rozvodům, kterému bylo při poslední opravě (topení) jedním z členů SVJ bráněno.
 • Usnesení 6: Pověření výboru SVJ k řešení problémů s vertikálními rozvody tak, že bude využíváno věškerých dostupných prostředků k vynucení součinnosti, včetně možnosti vymáhání případných způsobených vícenákladů.
  Hlasováno v 20:50 , schváleno (93%), nově přítomno 58,41% hlasovacích podílů
 • Usnesení 7: Místo rekonstrukce stoupaček bude na náklady SVJ uvedeno do stavu hladké omítky (bez malby, obkladů apod.)
  Hlasováno v 20:54 , schváleno (95%), nově přítomno 56,85% hlasovacích podílů
 • Informace k probíhající rekonstrukci úklidové místnosti (bývalé prádelny) s doinstalováním společného WC [Johánek].
 • Informace ke společenské místnosti („sněmovně“) [Pavlíček] – co se udělalo + plány do budoucna. Vznesena žádost o odhlučnění – bude provedeno v rámci zateplení stropu, neformálně odhlasován souhlas s touto akcí.

Provozní (úklid, topení, úprava dvora aj.) [Pavlíček, Klocperk]

 • Uklid společných prostor domu – změněn dodavatel, cena zachována (6000 Kč/měsíc za celý objekt).
 • Topení – instalace poměrových měřičů s dálkovým odečtem. Proběhl výběr dodavatele (fy. Techem), instalace proběhne 30. 1. a 2. 2. 2015. Výměna měřičů vody (TV, SV) proběhne současně s tím. Přihlašování na termíny bude on-line (www.cumpelikova.cz) a následně i papírově.
 • Diskuse: dotaz na nastavení vyvažovacích ventilů topení – řeší fy. Actherm. Shrnuto možné řešení problému s hlášeným boucháním v topení na základě informací od fy. Actherm. [Klocperk]
 • Úprava dvora a instalace oplocení [Pavlíček, Johánek]. Současné úpravy – probíhá výměna a redukce počtu sušáků a klepačů (platí BD Kubus), návaznost na další plánované změny (lavičky, piknikový koutek, menší sportovní hřiště). Oplocení – v jednání, možnost získání fin. zdrojů „prodejem“ parkovacích stání ve dvoře (3-4 místa v rohu u Čumpelíkova 1009, 2-3 místa v proluce vedle domu 1013, 2 místa naproti vjezdu u popelnic), nechceme financovat přímo z prostředků SVJ.
 • Usnesení 8: Pro financování rekonstrukce dvora a zaplocení nabídnout členům SVJ možnost nových parkovacích míst ve vnitrobloku – podmínkou je, že zájemci nejen kompletně uhradí náklady na vytvoření takovýchto míst (zatravňováky), ale navíc finančně přispějí SVJ – na oplátku jim bude garantováno, že na nově vzniklých místech budou parkovat jen oni.
  Hlasováno v 21:06 , schváleno (100%)
 • Střecha [Klocperk] – nutnost relativně brzké opravy (cca 3-5 let?), už teď bereme v úvahu při šetření fin. prostředků SVJ. Nastíněna možnost případného využití dalších energetických zdrojů (např. solární panely) nebo možnosti rozšíření stávajících bytů na mezonety.

Diskuze, závěr

 • Příští čas začátku shromáždění – navržen od 19:00.
 • Veřejná nabídka – kdo zajistí SVJ nějaký nový příjem, může získat až 25% jako provizi. Podmínkou je kompletní zajištění příjmu.
 • Rozúčtování společné elektřiny – je špatně z důvodu špatné topologie elektrických rozvodů v suterénních prostorech (od poslední rekonstrukce před cca 2 lety).

Zápis ve formátu PDF ke stažení: 141208 5. Clenska schuze – zapis jednani – FINAL