Stanovy spolku

STANOVY VE FORMÁTU PDF KE STAŽENÍ ZDE

„Sousedský spolek Čumpelíkova“ – PLATNÉ STANOVY

Čl. 1 
Název, forma a sídlo

Sousedský spolek Čumpelíkova (dále jen „Spolek“) je spolkem založeným v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Čumpelíkova 1009/3, 182 00, Praha 8.

Čl. 2 
Charakter Spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním spolkem občanů, v němž se spolčili majitelé jednotek (bytů) ve Společenství vlastníků jednotek pro dům 1007-1013, Střelničná 1007/15, 182 00, Praha 8,
IČ: 24303046 (dále jen SVJ) s cílem péče o dům tohoto SVJ a přilehlé okolí.

Čl. 3 
Základní účely Spolku

Základními účely Spolku jsou:

 1. péče o nemovitosti ve vlastnictví spolku a SVJ a jejich bezprostřední okolí, zejména jejich správa, zušlechťování a zvelebování,
 2. péče o členy Spolku a spolkový život SVJ,
 3. řádná péče o majetek Spolku.

Za účelem plnění základních funkcí je spolek oprávněn nabývat majetek, zejména jednotky v domech SVJ.

Čl. 4 
Formy činnosti Spolku

Formami činnosti Spolku jsou zejména:

 1. správa (pronájem, údržba, opravy, …) nemovitostí ve vlastnictví Spolku,
 2. praktická činnost vedoucí ke zvelebování domu SVJ a jeho okolí,
 3. organizace brigád a úklidových a jiných společných akcí pro SVJ,
 4. pořádání osvětových, vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí pro SVJ.

Čl. 5 
Členství ve Spolku

 • Vznik členství
  1. Na členství ve Spolku má nárok pouze vlastník (spoluvlastník) bytové nebo nebytové jednotky na adrese č.p. 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, ulice Střelničná, Březiněveská, Čumpelíkova, Praha 8 – Kobylisy; žádost o členství, která splňuje tuto podmínku, nelze odmítnout.
  2. Členství vzniká dnem, kdy předsednictvo Spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky, nebo zaplacením základního členského vkladu ve výši 500,- Kč za každou jednotku, podle toho, která okolnost nastane později. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, aktuální telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
  3. Předsednictvo Spolku rozhoduje o přijetí člena na své nejbližší schůzi po dni doručení platné přihlášky, nejpozději do 1 měsíce od doručení přihlášky.
 • Zánik členství
  1. Členství zaniká na základě oznámení člena Spolku o ukončení členství ve Spolku, úmrtím a dále automaticky se zánikem vlastnického (spoluvlastnického) práva k jednotce v  SVJ. Nový vlastník jednotky naopak právo požádat o členství automaticky získává.
  2. Členství zaniká bez vypořádání.

Čl. 6 Práva a povinnosti členů

 • Člen Spolku má právo zejména:
 1. účastnit se činnosti Spolku a členských schůzí,
 2. volit předsednictvo Spolku,
 3. vyslechnout zprávy o činnosti Spolku,
 4. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku.
 • Člen Spolku je povinen zejména:
 1. dodržovat stanovy,
 2. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce,
 3. platit řádně a včas členské příspěvky.

Čl. 7 
Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou: Členská schůze a Předsednictvo

 • Členská schůze
  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
  2. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně; pořádání členské schůze lze spojit se shromážděním SVJ.
  3. Mezi pravomoci členské schůze patří zejména:
   1. volit předsednictvo Spolku,
   2. schvalovat zprávy o činnosti Spolku a o hospodaření za předcházející období,
 • určovat koncepci činnosti Spolku na další období,
 1. schvalovat plánovaný rozpočet Spolku na další období,
 2. stanovovat výši členských příspěvků,
 3. schvalovat výši odměn členům spolku, podle jejich zásluh na činnosti,
 • odvolat předsednictvo a zvolit nové kdykoliv před uplynutím funkčního období,
 • rozhodovat o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně a způsobu naložení s jeho majetkem.
 1. Hlasování na členské schůzi probíhá tak, že každý člen Spolku má počet hlasů odpovídající počtu bytových či nebytových jednotek v jeho vlastnictví, spoluvlastníci za každou bytovou jednotku mají dohromady 1 hlas, majitel 2 jednotek má 2 hlasy atd.
 2. Za nepřítomné členy spolku mohou hlasovat v zastoupení jiní přítomní členové Spolku, jsou-li vybavení plnou mocí podepsanou před pověřeným svědkem (člen předsednictva SVJ či Spolku), případně notářsky ověřeným podpisem.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů. O odvolání předsednictva, zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou 2/3 většinou všech hlasů.
 4. Zasedání řádné členské schůze Spolku svolává předsednictvo Spolku, a to nejméně 14 dní předem, spolu s programem schůze. Schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina hlasů. Není-li řádná členská schůze schopna se usnášet, svolá předsednictvo Spolku náhradní členskou schůzi, která se uskuteční po opakovaném řádném oznámení nejpozději do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 5. Členská schůze bude svolána i v případě, že členové Spolku s většinou hlasů podají podnět předsednictvu Spolku ke svolání.
 6. Z každé členské schůze musí být pořízen písemný záznam, který bude zveřejněn v prostorách SVJ.
 • Předsednictvo
  1. Řídí činnost Spolku mezi členskými schůzemi.
  2. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
  3. Je tříčlenné a jeho funkční období je pětileté.
  4. Schází se dle potřeby, nejméně však 2x ročně.
  5. Předsednictvo Spolku může přijímat a schválit rozhodnutí prostou většinou svých členů.
  6. Předseda je statutárním orgánem Spolku, zastupuje Spolek ve všech věcech navenek.

Čl. 8 
Hospodaření Spolku

 • Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, výnosy z pronájmu a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku, řádně podložené účetními doklady.
 • Majetek Spolku nesmí být prodán, zastaven, půjčen, investován ani využíván jiným podobným způsobem bez kvalifikovaného souhlasu členské schůze.
 • Spolek vede řádné účetnictví; vedením účetnictví a obdobnou administrativou může být pověřena externí organizace.
 • Spolek zřídí bankovní účet.
 • S výsledky hospodaření seznamuje předsednictvo členy Spolku na každé členské schůzi.
 • V případě zániku Spolku je jeho majetek v rámci likvidace přednostně nabídnut k převzetí všem členům Spolku v poměru jejich hlasů, pokud Členská schůze nerozhodne jinak.

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení

 • Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 • Účinnosti nabývají dnem zápisu do příslušného spolkového rejstříku.

Stanovy byly schváleny zakládajícími členy dne:  26. 11. 2014.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D., v.r. – předseda

Ing. Jan Klocperk, v.r. – místopředseda

Monika Kratochvílová, v.r. – členka předsednictva