Stanovy spolku

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Sousedský spolek Čumpelíkova (dále jen „Spolek“) je spolkem založeným v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Čumpelíkova 1009/3, 182 00, Praha 8.

Čl. 2 Charakter Spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním spolkem občanů, v němž se spolčili majitelé jednotek (bytů) ve Společenství vlastníků Čumpelíkova, Čumpelíkova 1009/3, 182 00  Praha 8, IČ: 24303046 (dále jen SVJ) s cílem péče o dům tohoto SVJ a přilehlé okolí.

Čl. 3 Základní účely Spolku 

Základními účely Spolku jsou:

 • péče o nemovitosti ve vlastnictví spolku a SVJ a jejich bezprostřední okolí, zejména jejich správa, zušlechťování a zvelebování,
 • péče o členy Spolku a spolkový život SVJ,
 • řádná péče o majetek Spolku.

Za účelem plnění základních funkcí je spolek oprávněn nabývat majetek, zejména jednotky v domech SVJ.

Čl. 4 Formy činnosti Spolku

Formami činnosti Spolku jsou zejména:

 • správa (pronájem, údržba, opravy, …) nemovitostí ve vlastnictví Spolku,
 • praktická činnost vedoucí ke zvelebování domu SVJ a jeho okolí,
 • organizace brigád a úklidových a jiných společných akcí pro SVJ,
 • pořádání osvětových, vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí pro SVJ.

Čl. 5 Členství ve Spolku

 • Vznik členství
  • Na členství ve Spolku má nárok pouze vlastník (spoluvlastník) bytové nebo nebytové jednotky na adresách Střelničná č.p. 1007 a 1008, Čumpelíkova č. p. 1009, 1010, 1011 a Březiněvéská č. p. 1012, 1013, Praha 8 – Kobylisy.
  • Členství vzniká dnem, kdy členská schůze Spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky, po předchozím zaplacení základního členského vkladu ve výši 2500,- Kč za celý členský podíl/jednotku v SVJ.  Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, aktuální telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Podkladem pro rozhodování členské schůze o členství je zejména předpokládaný přínos žadatele pro Spolek.
 • Zánik členství
  • Členství zaniká na základě oznámení člena Spolku o ukončení členství ve Spolku, nezaplacením členských příspěvků, úmrtím a dále automaticky se zánikem vlastnického (spoluvlastnického) práva k jednotce v SVJ. Nový vlastník jednotky naopak právo požádat o členství získává.
  • Členství zaniká bez vypořádání.

Čl. 6 Práva a povinnosti členů a podporovatelů

Člen Spolku má právo zejména:

 • účastnit se činnosti Spolku a členských schůzí, 
 • volit předsednictvo Spolku,
 • vyslechnout zprávy o činnosti Spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku.

Člen Spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce,
 • platit řádně a včas členské příspěvky.

Čl. 7 Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou: Členská schůze a Předsednictvo

 • Členská schůze
  • Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
  • Členská schůze se schází zpravidla jednou ročně; pořádání členské schůze lze spojit se shromážděním SV Čumpelíkova.
  • Mezi pravomoci členské schůze patří zejména:
   • volit předsednictvo Spolku,
   • schvalovat zprávy o činnosti Spolku a o hospodaření za předcházející období,
   • určovat koncepci činnosti Spolku na další období,
   • schvalovat plánovaný rozpočet Spolku na další období,
   • stanovovat výši členských příspěvků,
   • schvalovat výši odměn členům spolku, podle jejich zásluh na činnosti,
   • rozhodovat o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně a způsobu naložení s jeho majetkem.
  • Hlasování na členské schůzi probíhá tak, že každý člen Spolku má počet hlasů odpovídající počtu bytových či nebytových jednotek v jeho vlastnictví, spoluvlastník jednotky má hlas ve výši svého spoluvlastnického podílu (tedy např. majitel ideální poloviny jednotky (např. SJM) má 0,5 hlasu, majitel 2 jednotek má 2 hlasy atd.). 
  • Členové spolku vykonávají svá členská práva osobně, ve výjimečných případech může členská schůze svým usnesením umožnit za nepřítomné členy spolku hlasovat v zastoupení jiné přítomné členy Spolku, jsou-li vybavení plnou mocí podepsanou před pověřeným svědkem (člen předsednictva Spolku), případně notářsky ověřeným podpisem.
  • Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů. O přijetí nového člena, odvolání předsednictva, vyloučení člena, zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou 2/3 většinou přítomných hlasů.
  • Zasedání řádné členské schůze Spolku svolává předsednictvo Spolku, a to nejméně 14 dní předem. Schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina hlasů. Není-li řádná členská schůze schopna se usnášet, svolá předsednictvo Spolku náhradní členskou schůzi, která se uskuteční nejdříve týden ode dne původního konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
  • Členská schůze bude svolána i v případě, že členové Spolku s většinou hlasů podají podnět předsednictvu Spolku ke svolání.
  • Z každé členské schůze musí být pořízen písemný zápis.
 • Předsednictvo 
  • Řídí činnost Spolku mezi členskými schůzemi.
  • Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
  • Je tříčlenné a jeho funkční období je pětileté.
  • Schází se dle potřeby, nejméně však 2x ročně.
  • Předsednictvo Spolku může přijímat a schválit rozhodnutí prostou většinou svých členů.
  • Předseda je statutárním orgánem Spolku, zastupuje Spolek ve všech věcech navenek. 

Čl. 8 Hospodaření Spolku

 • Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, výnosy z pronájmu a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku, řádně podložené účetními doklady.
 • Majetek Spolku nesmí být prodán, zastaven, půjčen, investován ani využíván jiným podobným způsobem bez souhlasu členské schůze.
 • Spolek vede řádné účetnictví; vedením účetnictví a obdobnou administrativou může být pověřena externí organizace.
 • Spolek vede bankovní účet, většina finančních transakcí by měla probíhat skrze tento účet.
 • S výsledky hospodaření seznamuje předsednictvo členy Spolku na členské schůzi.
 • V případě zániku Spolku je jeho majetek v rámci likvidace přednostně nabídnut k převzetí všem členům Spolku v poměru jejich hlasů, pokud Členská schůze nerozhodne jinak.
 • Kontrolou hospodaření a práce spolku, stejně jako práce předsednictva, může pověřit členská schůze libovolného člena spolku. Na tohoto člena se mohou obracet s podněty také další členové spolku. Takto pověřenému členovi budou předloženy k nahlédnutí účetní doklady za poslední rok, stejně jako účetní závěrka a závěrečné zprávy o činnosti a hospodaření z minulých tří let. O provedené kontrole bude sepsána zpráva, podepsána pověřeným členem spolku a minimálně dvěma členy předsednictva.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

 • Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 • Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.
 • Spolek primárně komunikuje elektronicky, analogově pouze na vyžádání členů.