Rekonstrukce střechy – výzva k vyjádření předběžného zájmu o půdní prostory

Vážení spoluvlastníci, 

v návaznosti na usnesení posledního Shromáždění, citace: „Shromáždění SV rozhodlo řešit rekonstrukci střechy „Variantou 2“ – tedy prodejem částí půdy zájemcům z řad členů SV a takto získané finanční prostředky použít na rekonstrukci střechy. Komise pro opravu střechy začne v této věci činit kroky …“ jsme opravdu přistoupili k této věci. 

Po poměrně dlouhých konzultacích s právní firmou zabývající se bytovým právem, příslušnými odbory Magistrátu a radnice Prahy 8, soudním znalcem – cenovým odhadcem jsme se dostali do bodu, kdy se projekt jeví realisticky uskutečnitelným. Nyní se tak nalézáme v bodě, kdy jsou již známy obrysy možných řešení – a projekt se jeví jako technicky a právně řešitelný – proto vás oslovujeme jako člena SV s bytem v nejvyšším patře, abyste projevil zájem (či naopak nezájem) o půdní prostory nad vaším bytem.

Detailnější informace samozřejmě získáte na informační schůzce, kterou k této věci svoláváme, obecně ovšem můžeme říci, že nyní se budeme ubírat podle následujícího harmonogramu:

  1. Zjištění předběžného zájmu z řad spoluvlastníků (do konce prázdnin).
  2. Uspořádání informativní schůzky, kde bude celá záležitost se zájemci detailně diskutována a probírána (začátek září 2019).
  3. Zjištění závazného zájmu z řad spoluvlastníků (konec září 2019).
  4. Vypracování úvodního architektonického návrhu podle závazného zájmu (říjen 2019).
  5. Předložení tohoto návrhu Shromáždění ke schválení (listopad, prosinec 2019).
  6. Po schválení shromážděním vypracování detailní projektové dokumentace a vyřízení povolení stavby.
  7. Provedení stavby společně s opravou a zateplením střechy.

Poprosíme vás proto o vyjádření předběžného zájmu o zapojení do tohoto projektu. V návaznosti na to svoláme pro zájemce setkání dle vzájemných časových možností. Zájem můžete projevit emailem na vybor@cumpelikova.cz, případně písemně na adresu SV (Čumpelíkova 3, Praha 8).

V Praze 18. 7. 2019

                                                    Výbor SV Čumpelíkova

K výše uvedenému ještě poznamenáváme

a)       Zájemci by měli počítat s tím, že cena metru čtverečního bude v přiměřené výši. Není racionální očekávat, že by se půda prodávala „levně“ – i když existuje řada mechanizmů pro stanovení ceny (obálková metoda, odhadce, nabídka/poptávka), cena se jistě bude pohybovat v řádu nízkých desetitisíců Kč za m2.

b)      Zájemci by měli počítat s tím, že kromě peněz na zakoupení metrů čtverečních potřebují dostatečné finanční zdroje pro financování samotné stavby – a to ještě před započetím výstavby.

c)       Zájemci by měli počítat s tím, že veškeré administrativní, byrokratické a ostatní úkony spojené se stavbou (od vypracování úvodní studie, přes vyřízení všech povolení až po projektovou dokumentaci) probíhají v jejich režii – SV v této věci bude nápomocno, ale nebude to za stavebníky dělat.

d)      Zájemci by měli počítat s tím, že stavba proběhne v termínu opravy střechy domu a firmou provádějící opravu střechy (z důvodu snížení hlukové zátěže pro ostatní spoluvlastníky, jednoduchosti dodávky a následné záruky).