Zasedání Zastupitelstva 6.12. – hojná účast žádoucí

obracíme se na Vás s výzvou k účasti na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 ve věci zabránění hrozící výstavbě vysokopodlažních obytných budov na našem sídlišti.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA se koná ve středu 6.12. od 14. hod.

Věříme, že hojnou účastí lze dosáhnout nejen přijetí vhodného usnesení či vyjádření, které je navždy archivováno, ale i následných činů paní a pánů zastupitelů.

Důležitá je nejen početná účast, ale také interpelace od několika občanů. Pokud budete ochotni interpelovat, resp. vystoupit s příspěvkem a dotazem na starostu, radu města či zastupitele, tak prosím přijďte před 15. hodinou, abyste se uvnitř sálu mohli nahlásit u procesářky (předkládá se občanský průkaz, může interpelovat jen občan s trvalým bydlištěm na Praze 8). Text není nutné říkat z patra, ale stačí jej přečíst – tak to dělá i většina zastupitelů. 

 

Interpelace členů výborů považujeme za opravdu významné!

 

Cílem celé akce je mj. dát zastupitelům vědět, že obyvatelům sídliště a zástupcům bytových domů téma není vůbec lhostejné, že je opravdu zajímá. Věříme, že si konečně uvědomí, že voliči ze sídliště se budou ve volbách na podzim 2018 rozhodovat také dle jejich aktivit v otázce hrozící výstavby a začnou skutečně konat s ohledem na přání většiny občanů sídliště.

 

Časování jednotlivých bodů programu zasedání zastupitelstva bývá následující:

 

od 14:00 hod. řádný program zasedání

od 15:00 hod. možnost přihlásit se k interpelaci

od 16:15 do 17:00 hod. Interpelace občanů

dále komentáře zastupitelů k jednotlivým Interpelacím, návrhy usnesení a další program zastupitelstva

 

Účast, i třeba jen na části zasedání, je důležitá. Nezapomeňte si s sebou vzít pití.

 

Výňatek z jednacího Řádu zastupitelstva – z § 11 (https://www.praha8.cz/file/Qcq/Jednaci-rad-Zastupitelstva-MC-Praha-8-schvaleny-10-06-2015.docx)

Občan Městské části Praha 8 má právo vznášet návrhy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace občana“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na jednotlivé členy Zastupitelstva a na tajemníka Úřadu (dále jen „interpelovaný“).

Interpelace občanů jsou zařazeny, jako pevný bod jednacího dne Zastupitelstva v době od 16:15 hod. do 17:00 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Jsou-li přihlášky vyčerpány dříve než v 17:00 hod., pokračuje jednání bez přerušení. Přihlášky musí být odevzdány do 15:00 hod. a označeny pořadím interpelace občana, pokud jich občan předkládá více. Počet interpelací 1 občana na jednom zasedání Zastupitelstva je omezen na 3 interpelace. V 15:30 hod. se losuje podle pořadí prvních a pak druhých interpelací občana. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Pokud nebudou všechny přihlášky do 17:00 hod. projednány a občané předají jejich znění v písemné podobě, budou vyřízeny podle odstavce 6 tohoto paragrafu.

Další informace o zasedání Zastupitelstva naleznete zde:

(https://www.praha8.cz/Zastupitelstvo-mestske-casti-Praha-8.html)