Zápis z 8. shromáždění SVJ „Čumpelíkova“

IČ: 24303046, se sídlem Praha 8, Střelničná 1007

ve středu 15.6. 2013 v 18:30
ve společenské místnosti – „sněmovna“ Čumpelíkova 3

(text odpovídá originálu s podpisy, který je vyvěšený na nástěnkách) 

 • Zahájení
 • Za výbor SVJ přítomni A. Pavlíček, J. Klocperk, P. Bouda, M. Kratochvílová, V. Johánek.
 • Schůze byla řádně a včas svolána (30.5. prostřednictvím nástěnek i webu). Kontrola účasti – k začátku shromáždění přítomno 55 % hlasovacích podílů (osobně nebo prostřednictvím plných mocí), shromáždění prohlášeno za usnášení schopné.
 • Pavlíček opět připomněl již dříve zavedený jednací řád a hlasovací proceduru, kdy se hlasuje zpravidla negativně (+ kdo se zdržel) a poslední (očekávaná nejčetnější) varianta se dopočítá dle prezence členů. Zdůraznil omezený prostor na diskusi, aby mělo šanci vyjádřit svůj názor nebo dotaz víc lidí (např. třetí vstup jedné osoby v jedné diskusi musí schválit ostatní přítomní).
 • Pavlíček zahájil schůzi, volba zapisovatele – Johánek, volba skrutátorů – Kratochvílová, Bouda, ověřovatelé zápisu Pavlíček a Klocperk. Host shromáždění: p. Černohorský (revizní technik a instalatér – provádí výměny stoupaček).
  Hlasováno v 18:36, schváleno (100 % přítomných hlasovacích podílů, přítomno 60 % celk. podílů)
 • Představen program shromáždění.
  Hlasováno v 18:38, schváleno (100 %, přítomno 60 %)
 • Finanční zpráva o hospodaření od posledního shromáždění [Pavlíček]
 • Finanční zpráva: zůstatek k 13.6.2014 cca 1,893M Kč, již dříve z provozních důvodů rozdělen na dvou účtech – běžný účet (69 tisíc) a účet na platby záloh (1,824M). Od posledního shromáždění evidovány příjmy celkem cca 2,264M Kč, výdaje celkem 2,548M Kč. Prezentovány všechny položky příjmů a výdajů nad 10kKč. Hlavní příjmy: přeposlané zálohy z Firstu (1,11M), přeplatky z Acthermu (~283k), nájem od T-Mobile (130k). Hlavní výdaje za teplo (fa Actherm), nové zámky vstupnách dveří (IMA s.r.o.), rekonstrukce stoupaček (Černohorský) a vrácení části záloh likvidátorovi BD Kubus.
 • Opět připomenuta preference plateb na účet záloh 10071013/2010 místo plateb přes SIPO.
 • Dluhy a přeplatky – pouze drobnější „provozní“ nedoplatky v stovkách Kč až jednotkách tisíc Kč (nejvíce M. Miksa 3.1kKč, I. Fialová 3.6kKč, P. Púpala 4.3kKč).
 • Diskuse:
  Dotaz: Daně za příjem z antény T-Mobile (Sajdlová) – je příjmem jednotlivých osob, ale nízká částka => není kvůli ní nutné podávat daňové přiznání. V praxi jde fyzicky celý příjem na účet dlouhodobých záloh SVJ. Dle p. Štíse by měl výbor informovat všechny členy o výši jejich podílu na příjmu, na dotaz do pléna se ukázalo, že nikdo z ostatních toto nepožaduje.
  Stížnost (Púpala): Šetří se příliš málo na opravu střechy. Bouda: za rok 2015 jsme dali na střechu stranou cca 200kKč, kromě toho o finančních tocích nerozhoduje výbor, ale shromáždění.
  Stížnost (Böhmová): Bouchání dveří po výměně zámků. Bude zodpovězeno v samostatném k tomu určeném bodu programu.
 • Zpráva o činnosti výboru SVJ za 1. část roku 2016 [Pavlíček, Klocperk]
 • Stručně prezentován přehled hlavních výsledků činnosti výboru SVJ za období leden-červen 2016; podrobný přehled veřejně k dispozici na webu SVJ.
  Hlavní činnosti: výměna zámků vstupních dveří, další opravy stoupaček, výměny zavíračů dveří, rekonstrukce přístřešků popelnic, úpravy ve sklepních prostorách (automatické osvětlení, „pilotní projekt“ natření podlahy), kultivace předzahrádek
 • Shromáždění vzalo na vědomí zprávu o hospodaření a činnosti výboru SVJ za období leden-červen 2016.
  Hlasováno v 18:56, schváleno (100 %, přítomno 60 %)
 • Stížnost (Štís): Nefunkční zámek vchodu 1011. Johánek: Opraveno během několika minut po náhodném zjištění, p. Štís závadu nenahlásil ani po 3 dnech.
 • Volby výboru SVJ pro další funkční období [Pavlíček]
 • Vyzvání nových zájemců o účast ve výboru, jeden z členů (Kratochvílová) má v plánu rezignovat jakmile se najde náhrada. Zatím se nepřihlásil žádný zájemce.
 • Poděkování některým členům SVJ (mimo výbor) za práci pro společenství.
 • Usnesení: Shromáždění volí za členy výboru SVJ pro funkční období od února 2017 PhDr. Ing. Antonína Pavlíčka, Ph.D., Ing. Jana Klocperka, RNDr. Viktora Johánka, Ph.D., Ing. Petra Boudu, Moniku Kratochvílovou.
  Hlasováno v 19:09, schváleno (100 %, přítomno 60 %)
 • Automatické zámky, výměna zavíračů dveří, bezpečnost objektů [Pavlíček, Johánek]
 • Shrnutí projektu výměny zámků vstupních dveří domu za automatické elektromechanické zámky s přístupem pomocí čipových karet. V první fázi problémy s repasí dveří (subdodavatel), ale vše nakonec napraveno v rámci původního rozpočtu. Výměna proběhla v období II-III/2016. Staré „kompromitované“ zámky vymontovány v V/2016 a uschovány pro případ dočasného použití při závažnější poruše elektromech. systému. Následně po instalaci elmech. zámků nastala potřeba výměny zavíračů vstupních dveří.
 • Návrh dalších případných opatření pro zvýšení zabezpečení sklepů (v poslední době opět několik vloupání – ještě před kompletním přechodem na nový systém zámků) – lepší dveře ke sklepním chodbám (nové bezpečnostní nebo oprava a posílení stávajících), lepší dveře k jednotlivým sklepům (placeno jednotlivými členy, ale SVJ může zajistit dodavatele), kamerový systém.
 • Usnesení: Zlepšit zabezpečení sklepních prostor úpravou stávajících vchodových dveří (oplechování zámku, lepší kování, repase zárubní, instalace zavírače – využít staré z hl. vchodů).
  Hlasováno v 19:31, schváleno (92 %, přítomno 58 %)
 • Orientační hlasování: Je zájem o finanční podporu zajištění dveří jednotlivých sklepů ze spol. prostředků SVJ? Neschváleno
 • Informace o likvidaci BD Kubus [Klocperk, Pavlíček]
 • Sděleny informace o aktuálním stavu likvidace BD Kubus. Během roku a půl probíhající (a stále nedokončené) likvidace bylo z účtu BD Kubus utraceno cca 173 tis. Kč za právní služby (Kochman), cca 93 tis. Kč firmě likvidátora „Obyvatelé-Servis“, a cca 24 tis. Kč odměna likvidátora (Martin Halík). Likvidátor svojí liknavostí nezaplatil daň z převodu nemovitosti našich nebytovek v době, kdy na účtu BD ještě byly peníze, místo toho je utratil za právní aj. služby spojené s nákladným převodem dílčích podílů členů SVJ B a C a pak jsme museli řešit zpětný převod peněz do BD Kubus a ještě vzniklo penále z prodlení.
 • Výzva k podepsání plných mocí na příští členskou schůzi BD Kubus, aby byla zajištěna většina družstevníků z řad členů SVJ A.
 • Oprava střechy, půdní vestavby [Pavlíček, Klocperk]
 • Časté drobné opravy střechy – celk. rekonstrukce potřeba možná již za cca 3 roky. Hrubý odhad rozpočtu cca 3,5-4M Kč (plocha ~2200 m2)
 • Ověřeny právní aspekty prodeje půd k vestavbám. Stavební aspekty – zřejmě největší problém nutnost zajištění parkovacího stání ke každé vestavbě. Průběžné zjištování zájmů o vestavby.
 • Dotaz: Jaké jsou další možnosti finacování? – Zatím nebylo konrétně zjišťováno.
  Dotaz: Co když někdo nechce nadstavbu někoho jiného nad svým bytem? – Bude postupováno v souladu se zákony, z důvodu s tím spojených změn na podílu spol. prostor bude beztak potřeba souhlas všech vlastníků.
  Dotaz: Je v plánu zateplení fasády? – Ne, podle dostupných odhadů by byla návratnost příliš dlouhá.
 • Usnesení: Shromáždění ukládá předsednictvu nadále monitorovat stav střechy, provádět nezbytné udržovací opravy a připravit plán celkové rekonstrukce střechy. Spolu s tím pak činit další kroky, které by mohly vést k získání peněz prodejem půdních prostor.
  Hlasováno v 20:06, schváleno (100 %, přítomno 58 %)
 • Informace o probíhajících pracech [Pavlíček, Černohorský]
 • Sdělen harmonogram příštích oprav stoupaček a typický postup prací.
 • Postupuje se primárně podle havarijních stavů, ale dá se domluvit i mimořádně (např. pokud někdo rekonstruuje byt)
 • Revize plynu (p. Černohorský) – jen drobné problémy, několik nevyhovujících spotřebičů (majitelé vyzváni k výměně), identifikován 1 případ požárního nebezpečí (skladování papíru a novin v troubě)
 • Požární revize – bez závad kromě 1 chybějícího hydrantu, ale stále v rámci normy => nebude se aktuálně řešit
 • Topení [Pavlíček, Klocperk, Johánek]
 • Informace o principu měření, rozúčtování a nastavení koeficientů. Srovnány celkové náklady a spotřeba tepla v GJ za roky 2013-2015 – každým rokem spotřeba klesá (2898, 2336, 2259 GJ). Prezentována statistika odečtů jednotlivých měřidel SV, TV a TUV a pro referenci průměrné spotřeby SV (33 m3), TV (21 m3) a topení (1220 jednotek/radiátor). Spotřeba jednotlivých domácnostní se liší až řádově – opětná výzva k větší hospodárnosti a sledování reálné spotřeby, porovnání s průměrem nebo sousedy.
 • Firma First bohužel rozeslala vyúčtování jednotlivým členům bez předchozího odsouhlasení výborem SVJ. Na základě stížnosti (Štís, Púpala, Böhmová) byl zjištěna systémová chyba v rozúčtování (70-30 % místo 60-40 %). First+Techem provedli nové přepočítání a rozdíly budou všem kompenzovány v příštím vyúčtování. Na požádání jednotlivců First provede výplatu příp. přeplatků bez odkladu.
 • Diskuse:
  Dotaz (Böhmová): Jak postupovat při zpochybnění správnosti měření? – Postup vysvětlen: Je možné zařídit přezkoušení jednotlivých měřičů ve státní zkušebně, ale v případě, že je měřič dobrý, tak náklady nese ten, kdo přezkoušení požadoval.
  Stížnost (Štís): Pan Kratochvíl užíval společnou elektřinu v době rekonstrukce. – Ano, ale zaplatil ji (odečet před i po připojení na spol. el. za dohledu výboru), tedy i včetně spotřeby spol. prostor vchodu 1011 za tuto dobu.
  Dotaz (Suchinina): Proč jí v noci chladnou radiátory? – Výbor pošle topenáře na kontrolu.
 • Různé operativní a provozní záležitosti [Pavlíček, Johánek, Klocperk]
 • Natření podlah sklepních chodeb – dáno ke zvážení, vzorově k prohlédnutí mezi vchody 1009-1010.
 • Domovní telefony – po instalaci nových elmech. zámků se začaly po dlouhé době používat a byl zjištěn jejich špatný stav (ve vchodě 1013 dokonce nefunkčnost – opraveno). Představeny možnosti řešení: 1) dílčí opravy (špatně sehnatelné náhradní díly, diskutabilní životnost), 2) celková repase na novější analogový systém (pouze výměna hlásek), 3) kompletní výměna za moderní digitální systém (výměna hlásek i domovních telefonů – na náklady SVJ)
 • Výměna zavíračů vstupních dveří (staré nevyhovovaly – nutnost častého nastavování, některé za životností, u některých těžších dveří nevyhovující už od začátku, jeden dokonce chyběl – odcizen). Na tomto projektu modelově ukázán postup dodržovaný výborem SVJ u podobně velkých investic.
 • Okolí domu: Předzahrádky – rozsáhlá kultivace během tohoto jara za pomoci některých členů SVJ. Součinnost s MÚ Prahy 8. Pro příští rok možno požádat o mikrogranty.
 • Využití společenské místnosti: již poměrně velké (ping-pong, trénink boxu, projekce filmů, tance, …)
 • Parkování v okolí domu:
  Vnitroblok – informace o současné situaci: Nedávno byla odstraněna dodatková tabulka pod zákazem vjezdu na Střelničné, povolující parkování rezidentů. V důsledku toho bylo zrušeno cca 8 parkovacích míst, což je při současném nedostatku parkovacích míst značný problém. Sl. Sajdlová s písemným pověřením výboru SVJ se snaží o opětovné povolení. To bylo zatím z magistrátu odmítnuto.
 • Hlasování: Shromáždění SVJ požaduje, aby se obnovilo povolení parkování ve vnitrobloku.
  Hlasováno v 21:08, schváleno všemi přítomnými (100 %, přítomno 49 %)
 • Modré parkovací zóny – zavedení letos.
 • Diskuze, závěr
 • Tereza Kratochvílová: Připomínky v souvislosti s úklidem společných prostor – používání krabic na papír pouze na letáky (ne odpad), lepší starost o květiny na chodbách.
 • „Kauza Kuchár“ – svévolné přerušení větracích stoupaček během rekonstrukce bytu; souhlasil s postupem nápravy navrženým výborem, který však nedodržel. K výslednému stavu slíbil jen zpětně dodat fotografie, osobní kontrolu neumožnil. Po delší diskusi uzavřena nová dohoda k uvedení z funkčního (nikoliv nutně konstrukčního) hlediska do původního stavu.

Poznámka k průběhu schůze: Pan Půpala opakovaně narušoval řádný průběh schůze, vykřikoval, urážel předsednictvo a ostatní členy SVJ, hlasitým hovorem rušil průběh schůze (několikrát byl dokonce ostatními vlastníky okřiknut ať mlčí). Plénem schůze (zjevná většina hlasujících) bylo jeho chování prohlášeno za nevhodné a pro příště jej žádáme, aby se choval slušně, nebo místo sebe na schůzi poslal někoho jiného.

Shromáždění bylo ukončeno v 21:23.

Zápis provedl: V. Johánek

Zápis ověřili dne  23.6. 2016    A. Pavlíček,   J. Klocperk

Příspěvek byl publikován v rubrice Nástěnka a jeho autorem je Ing. Jan Klocperk. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.