Svolání schůze Spolku 15. 11. 2023

Výroční schůze Sousedského spolku v pondělí 30. 10. 2023 ve společenské místnosti Čumpelíkova 3 byla pro nízkou účast jen hraničně usnášeníschopná, proto byla svolána opakovaně schůze na 15. listopadu od 20:00 se stejným programem:

  • Zahájení schůze, schválení programu
  • Finanční zpráva o hospodaření za rok 2022
  • Přehled výsledků činnosti za rok 2023
  • Aktualizace stanov
  • Volba předsednictva
  • Pronájmy nebytových prostor

Podklady pro jednání budou průběžně dány k dispozici na webu cumpelikova.cz, sekce Dokumenty/Spolek. Papírové výtisky zajistíme na žádost.